Algemene voorwaarden BookTalks – retreats en reizen

HUISREGELS

1. Onze locaties zijn rookvrij.

2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen of fase in zijn (spirituele) processen is de belangrijkste kernwaarde. BookTalks is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

3. BookTalks heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens een reis, een retreat of een evenement een ‘thuis’ te geven. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid.

4. Tijdens een reis, retreat of evenement is drugsgebruik en overmatig alcohol gebruik niet toegestaan.

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

1. Op het moment van verzenden van een boeking gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden en de betaling van het verschuldigde bedrag.

2. Annulering
Annulering van de boeking is mogelijk, mits de annulering per e-mail (info@booktalks.nl) wordt verzorgd. Daarbij is de datum van ontvangst van de e-mail bepalend voor het tijdstip van annulering.
Afhankelijk van het tijdstip van annulering worden al dan niet annuleringskosten in rekening gebracht:
Tot 4 weken voor startdatum worden geen annuleringskosten in rekening gebracht, en zijn alleen administratiekosten van €25,00 per deelnemer verschuldigd.
Vanaf 4 tot 2 weken voor startdatum wordt 50% van het boekingsbedrag in rekening gebracht.
Binnen 2 weken voor startdatum is het gehele bedrag verschuldigd.

Annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het controleren of een annuleringsverzoek door BookTalks op tijd en in goede orde is ontvangen.

5. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte reis, retreat of evenement bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan BookTalks zijn doorgegeven en de vervangende deelnemer akkoord is met deze algemene voorwaarden.

6. De betaling dient uiterlijk 25 dagen voor aanvang van de reis/retreat/evenement plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 25 dagen voor aanvang dient het bedrag per omgaande betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft BookTalks het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.

7. BookTalks heeft het recht een reis, retreat of evenement te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door BookTalks heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld, wat BookTalks binnen 3 werkdagen zal overmaken. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

8. Indien er 14 dagen voor vertrek wordt geboekt dan kan BookTalks de deelname pas garanderen nadat de accommodatie BookTalks heeft laten weten een kamer beschikbaar te hebben. BookTalks laat uiterlijk 2 werkdagen na boekingsdatum definitief weten aan de deelnemer of hij/zij kan deelnemen aan het gewenste retreat / event. In geval van annulering door BookTalks heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld, wat BookTalks binnen 3 werkdagen zal overmaken. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

9. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of BookTalks niet opvolgen, kunnen uit de reis/retreat/evenement verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van gelden.

10. BookTalks heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een reis/retreat/evenement.

11. Deelname aan een reis, retreat of evenement is geheel op eigen risico. BookTalks is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een goed dekkende reis- en annuleringsverzekering.

12. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid anders mocht voortvloeien en behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van BookTalks, is iedere aansprakelijkheid van BookTalks voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte producten en/of geleverde diensten uitdrukkelijk uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de deelnemer de schade binnen 48 uur nadat deze bekend is schriftelijk bij BookTalks meldt. De bewijslast voor de geleden schade berust bij de deelnemer.

13. Eventuele aansprakelijkheid van BookTalks is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is tevens te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van BookTalks wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger maximum geldt.

14. Ten aanzien van producten en diensten die BookTalks van een derde heeft betrokken of door een derde laat verrichten, zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke contracts- en/of garantiebepalingen ook gelden voor de klant.

15. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaart de deelnemer slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist.

16. Het gebruik van beeld-of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape) is gedurende de reis/retreat/evenement uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van BookTalks.

17. De voertaal van de retreats zijn Engels. U dient daarom voldoende de Engelse taal machtig te zijn om volwaardig te kunnen participeren. U kunt geen restitutie van de boeking krijgen indien de Engelse taal u zou belemmeren bij een volwaardige deelname aan het retreat.

18. Klachten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na afloop van een reis/retreat/evenement schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan de directie. 

19. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van ons privacybeleid en met de inhoud ervan akkoord te gaan. Klik hier voor ons privacybeleid: https://booktalks.nl/privacy-policy/